Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Odločba o odmeri komunalnega prispevka

Naziv postopka:
ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Opis postopka:
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. S plačilom komunalnega prispevka so poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.

Merila za odmero prispevka so določena v Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči (Ur. list RS, št. 78/15) – v nadaljevanju: Odlok.
Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme (vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, omrežje cest) lahko zavezanec priključi svoj objekt oz. uporaba katere vrste komunalne opreme mu je omogočena.  

Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
-     vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oz. če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega omrežja, objekt ni opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem;
-     vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, se šteje, da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljavca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.

Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme. Znesek za vsako posamezno komunalno opremo se izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme, ki odpade na parcelo, in delež, ki odpade na neto tlorisno površino objekta.

Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka - obračun komunalnega prispevka zaradi spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.), legalizacije obstoječega objekta, gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenem delu, ter obračun komunalnega prispevka za novozgrajeno komunalno opremo, so opredeljeni v 17. členu Odloka.

Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in zdravstvo (oznaka 1264) in v primerih, ko je zavezanec neposredni uporabnik občinskega proračuna oz. Občina Kanal ob Soči.

Investitor, ki je v roku zadnjih 15 let od dneva vloge za odmero komunalnega prispevka vlagal lastna sredstva v izgradnjo komunalne opreme na območju Občine Kanal ob Soči, lahko na podlagi 4. točke 23. člena Odloka ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila uveljavlja znižanje komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se vložek nanaša do višine svojega revaloriziranega vložka. V kolikor gre pri tem za fizično osebo je dokazilo prenosljiva iz staršev na otroka oz. partnerja in se ga lahko uveljavlja samo enkrat.

Plačila komunalnega prispevka so v posameznem letu lahko v celoti ali deloma oproščena mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki vlagajo v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno raziskovalne dejavnosti na območju celotne občine in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. Oprostitev oziroma delna oprostitev plačila komunalnega prispevka se izvaja na način opredeljen v 5. točki 23. člena Odloka.

Plačilo komunalnega prispevka se na podlagi 6. točke 23. člena Odloka lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet.

Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.  

Zavezanec  poda zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka z vlogo po pošti, po elektronski pošti ali osebno v tajništvu Občine Kanal ob Soči . Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi 23. člena tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru je rok za izdajo odločbe 7 dni po seji občinskega sveta. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.

Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače.

Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede na način, ki je opredeljen v 3. točki 21. člena Odloka.

Zahtevane priloge:
     projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pripadajočo dokumentacijo – projekt gradbenih del PGD (obvezno),
     dokazila o dosedanjih vlaganjih investitorja, v primeru uveljavljanja znižanja oziroma oprostitve komunalnega prispevka zaradi lastnih vlaganj  v izgradnjo  komunalne opreme (podatki o investitorju in investiciji, letu in vrednosti investicije, delež posameznih investitorjev, vložek posameznika),
     pooblastilo za zastopanje, v kolikor vlogo za zavezanca vlaga pooblaščenec.

Pravna podlaga:

     Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
     Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
     Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
     Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),
     Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči (Ur. list RS, št. 78/15).
Taksa:
Po Zakonu o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/2015 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/2016)  se upravna taksa za podan zahtevek zaračuna  po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR, za izdajo odločbe pa se obračuna po tarifni številki 3 v višini 18,10 EUR in se skladno z 2. odstavkom 5. člena ZUT plača ob vložitvi zahteve za izdajo odločbe, kar skupaj znaša 22,60 EUR. Po tarifni številki 3 se v primeru, če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba ali sklep vroči. Plača se na transakcijski račun Občine Kanal ob Soči št. SI56 0124 4444 0309 112, sklic: 11 75434-7111002, namen nakazila »Plačilo upravne takse«, koda namena TAXS.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ne bo plačana v predpisani višini, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje carinskemu organu v izvršitev.  
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

Kontakt: Danila Mugerli
Telefon: 05/39 81 206, fax: 05/39 81 223
E- pošta:

Obrazci:
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispeka

Koledar dogodkov

april 2021
P T S Č P S N
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

  

dne 10. maj vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo