Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Lokacijska informacija za gradnjo oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih

Naziv postopka:
LOKACIJSKA INFORMACIJA ZA GRADNJO OBJEKTOV OZIROMA IZVAJANJE DRUGIH DEL NA ZEMLJIŠČIH IN OBJEKTIH

Opis postopka:
Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in ima predvsem informativni značaj – je zgolj zbir podatkov, ki veljajo za določeno zemljiško parcelo oziroma območje in so opredeljeni v občinskih aktih. Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) lokacijska informacija ni več obvezna v nobenem postopku. Pridobitev lokacijske informacije prav tako ni več pogoj za izvedbo enostavnih in nezahtevnih posegov v prostor.
Vlagatelj poda zahtevek za izdajo lokacijske informacije z vlogo po pošti, po elektronski pošti ali osebno v tajništvu Občine Kanal ob Soči. V zahtevi je treba navesti podatke o parceli, o zgrajenih objektih na parceli te vrsto gradnje oziroma drugih del glede na namen in funkcijo. Lokacijsko informacijo izda občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora. V zahtevi je potrebno navesti namen, zaradi katerega se lokacijska informacija potrebuje. Glede na izražen namen vsebuje lokacijska informacija podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju.
Na podlagi 4. člena Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje se praviloma izda ena lokacijska informacija za posamezno zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezni objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli. Eno lokacijsko informacijo se izda tudi takrat, kadar se zahteva nanaša na dve ali več zemljiških parcel oziroma na objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah, če te parcele ležijo v območju iste namenske rabe za katerega veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in graditev oziroma ležijo v območju, ki se ureja z občinskim prostorskim izvedbenim aktom. Kadar se zahteva nanaša na več objektov, se ne glede na število zemljiških parcel, na katerih stojijo ti objekti, izda ločena lokacijska informacija za vsak objekt.
Na zahtevo vlagatelja se lokacijski informaciji priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta.
Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Navedeno je, če se za območje oziroma zemljišče, na katerega se nanaša, pripravlja sprememba prostorskega akta.
Lokacijska informacija za namen gradnje zadostuje tudi za lokacijsko informacijo za namen določitve gradbene parcele, nadomešča pa lahko tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča.

Zahtevane priloge:
Kopija katastrskega načrta (neobvezno).

Pravna podlaga:
     Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
     Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
     80. člen Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP),
     Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list RS, št. 35/04 in 33/07 – ZPNačrt),
     Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11),
     Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).

Taksa:


Po Zakonu o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/2015 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/2016) je treba za lokacijsko informacijo za gradnjo oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih plačati upravno takso po tarifni številki 36 v višini 22,70 EUR. Plača se na transakcijski račun Občine Kanal ob Soči št. SI56 0124 4444 0309 112, sklic: 11 75434-7111002, namen nakazila »Plačilo upravne takse«, koda namena TAXS.

V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ne bo plačana v predpisani višini, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje carinskemu organu v izvršitev.  

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.


Kontakt:
Telefon: 05/39 81 206, fax: 05/39 81 223
E- pošta: danila.mugerli@obcina-kanal.siObrazci:
Vloga za izdajo lokacijske informacije

Koledar dogodkov

april 2021
P T S Č P S N
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

  

dne 10. maj vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo