Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Potrdilo o namenski rabi zemljišča v občinskih prostorskih aktih

Naziv postopka:
POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA V OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTIH

Opis postopka:
Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in nadomešča prej veljavno lokacijsko informacijo za potrebe prometa z nepremičninami. Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) pridobitev potrdila ni več obvezna v nobenem postopku, a še vedno je namen izdaje potrdil ostal enak – izvajanje vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev.
Zahtevek za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča lahko poda vsaka pravna ali fizična oseba. Lastništvo zemljišča ni pogoj za pridobitev potrdila.
Vlagatelj poda zahtevek za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča z vlogo po pošti, po elektronski pošti ali osebno v tajništvu Občine Kanal ob Soči. Potrdilo izda pristojni občinski organ.
Po 105. členu ZPNačrt potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje:
     podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt,
     podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora,
     podatek o območju varovanj in omejitev ter
     podatek v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov
Zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek pa lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.
Na zahtevo vlagatelja se potrdilu priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta, ki velja na območju, kjer se nahajajo zemljiške parcele.
Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. V potrdilu je navedeno, če se pripravljajo spremembe prostorskega načrta.

Zahtevane priloge:
Kopija katastrskega načrta (neobvezno).

Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).

Taksa:
Po Zakonu o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/2015 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/2016) je treba za potrdilo o namenski rabi zemljišča plačati upravno takso po tarifni številki 37 v višini 22,70 EUR. Plača se na transakcijski račun Občine Kanal ob Soči št. SI56 0124 4444 0309 112, sklic: 11 75434-7111002, namen nakazila »Plačilo upravne takse«, koda namena TAXS.

V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ne bo plačana v predpisani višini, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje carinskemu organu v izvršitev.  

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

Kontakt:
Telefon: 05/39 81 206, fax: 05/39 81 223
E- pošta: danila.mugerli@obcina-kanal.siObrazci:
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Koledar dogodkov

april 2021
P T S Č P S N
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

  

dne 10. maj vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo