Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Imenik zaposlenih

Imenik zaposlenih

Občinska uprava

Valentina Velišček - tajnica funkcionarja
•     tajniška dela za župana in občinski svet, koordiniranje poslovnih stikov, sprejemanje, informiranje in  usmerjanje strank, sprejem vlog,
•     dvig in odprema pošte, evidentiranje zadev, arhiv,
•     administrativno tehnična opravila pri protokolarnih dogodkih.
•     organiziranje sprejemov,  svečanih dogodkov in prireditev.
telefon: ++ 386 5 39 81 200
elektronska pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Metoda Humar - višja svetovalka za gospodarstvo in finance
•     priprava proračuna , finančnih poročil, strokovna pomoč zaposlenim pri izvrševanju proračuna
•     spremljanje izvrševanja proračuna, spremljanje in izvajanje nadzora nad izvajanjem posameznih proračunskih postavk,  pripravljanje predlogov prerazporeditev med proračunskimi postavkami ter znotraj njih,
•     pisno utemeljevanje, priprava rebalansa proračuna, sodelovanju pri pripravi zaključnega računa,
•     iskanje virov financiranja, spremljanje gospodarskega stanja in razvoja in priprava in izvajanje projektov s področja gospodarstva.
telefon: ++ 386 5 39 81 209
elektronska pošta: metoda.humar@obcina-kanal.si

Danila Mugerli - svetovalka za prostorsko - premoženjske zadeve
•     lokacijske informacije, opredeljevaje planske namembnosti, obračun komunalnega prispevka, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vodenje evidenc posegov v prostor,
•     nudenje informacij občanom za posege v prostor,
•     organizacijo priprave sprememb prostorskih aktov občine,
•     evidence občinskega premoženja in stavbnih zemljišč, reševanje premoženjskih zadev.
telefon: ++ 386 5 39 81 206
elektronska pošta: danila.mugerli@obcina-kanal.si

Klara Golja - višji referent za družbene zadeve
•  enkratne denarne pomoči, pomoč na domu, institucionalno varstvo, občinska stanovanja, organiziranje in vodenje skupine za samopomoč,
• organiziranje in spremljanje programov za preventivo in izboljšanje zdravja,
•  priprava in izvedba razpisa za  humanitar ter spremljanje  razpisov s področja drugih družbenih dejavnosti,
•  organiziranje, koordiniranje in priprava gradiv za občinski svet s področja družbenih dejavnosti
Telefon:++ 386 5 39 81 218
elektronska pošta: klara.golja@obcina-kanal.si

Lora Zimic Mugerli - sodelavka za promocijska opravila in splošne dejavnosti
•  izvajanje družbenih zadev: novorojenci, občinske štipendije, subvencionirani prevozi dijakov, delo v javno korist,
•  priprava razpisov za: sofinanciranje kulturnih društev, javna dela, druge projekte in programe,
•  splošne zadeve: urejanje občinskega portala, tajnik SPV, administratorka za CZ
telefon: ++ 386 5 39 81 220
elektronska pošta: lora.zimic@tic-kanal.si


Marino Velušček - višji referent za komunalno infrastrukturo
•     izdajanje projektnih pogojev, soglasij za komunalno infrastrukturo, odločbe za hrup, obratovalni čas,
•     organiziranje, načrtovanje vzdrževanj, investicijskih vzdrževanj na komunalni infrastrukturi,
•     prometni režim (prometna signalizacija, parkirišča, ..),
•     organiziranje zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
telefon: ++ 386 5 39 81 204
elektronska pošta: marino.veluscek@obcina-kanal.si

Andreja Nanut - strokovna sodelavka za projekte
•     koordiniranje priprave najzahtevnejših projektov in razvojnih programov občine,  
•     vodenje izvajanja najzahtevnejših evropskih projektov in projektov sofinanciranih iz državnih sredstev,
•     izdelava investicijske dokumentacije,
•     priprava prijav na javne razpise iz EU skladov  in sofinanciranja iz  državnega proračuna.
telefon: ++ 386 5 39 81 205
elektronska pošta: andreja.nanut@obcina-kanal.si

Jurij Murovec - strokovni sodelavec za javna naročila in pripravo projektov
•     izvajanje postopkov javnih naročil,  
•     priprava projektov, spremljanje izvajanja investicij na terenu,
•     organiziranje vzdrževalnih, investicijsko vzdrževalnih del na objektih: javna razsvetljava, energetske sanacije, stanovanjski in poslovni objekti, šole, vrtci,
•     skrb za izvajanje sistema požarne varnosti  in sistema  zaščite in reševanja.
telefon: ++ 386 5 39 81 203
elektronska pošta: jurij.murovec@obcina-kanal.si

Barbra Bittner - glavni računovodja
•     priprava letnih poročil in zaključnega računa proračuna, ter premoženjske bilance občine in krajevnih skupnosti,
•     vodenje poslovnih knjig,
•     obračun plač, pogodb o delu, najemnin,
•     izvajanje plačilnega prometa, izstavljanje računov, terjatve,
telefon: ++ 386 5 39 81 207
elektronska pošta: barbra.bittner@obcina-kanal.si

Turistično informacijski center Kanal
   
Nika Testen - strokovna sodelavka v TIC-u
•     promocija občine, priprava projektov,
•     pospeševanje in spodbujanje razvoja turizma in drobnega gospodarstva,
•     turistična taksa, soglasja za prireditve,
•     predstavnik občine Kanal ob Soči v Lokalno akcijski skupini LAS Dolina Soče
•     mentorstvo javnih del za področje turizma v občini
•     razpis za programe društev na področju turizma in športa

 • Zeleni koordinator občine v Zeleni shemi slovenskega turizma.

 • telefon: ++ 386 5 39 81 215
  elektronska pošta: nika.testen@tic-kanal.si


  Režijski obrat


  Vinko Medvešček - vodja režijskega obrata
  •     organiziranje izvajanja gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, plakatiranje, čiščenje javnih površin, ,…),
  •     vodenje evidenc s področja GSJ in komunalne infrastrukture,
  •     organiziranje in izvajanje vzdrževanja vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav v občini,
  •     organiziranje  in izvajanje vzdrževanja pokopališč, javnih površin,
  telefon: ++ 386 5 39 81 208
  elektronska pošta: vinko.medvescek@obcina-kanal.si

  Borut Jermol -Višji referent za dejavnost gospodarskih javnih služb

          vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi s področja dela,
          izdajanje potrdil iz zahtevanih evidenc oziroma dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določi izdajo potrdila o dejstvih,
          vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji:
  •         izdajanje soglasij, mnenj, pogojev;
          izvajanje strokovno-tehničnih nalog:
  •         načrtovanje investicijskih vzdrževanj in vzdrževanja,
  •         načrtovanje in organiziranje vzdrževanja občinskih objektov
  •         nadzor nad košnjo javnih površin ter
  •         nadzor nad urejenostjo pokopališč
          opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog podobne zahtevnosti:
  •         sistemsko spremljanje in dokumentiranje sektorske zakonodaje in predpisov,
  •         pripravljanje občinskih normativnih aktov in predpisov ter drugih gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s področja dela,
  •         skrbništvo nad projekti in programi po nalogu nadrejenih,
          sodelovanje in pomoč pri izvajanju nalog s področja gospodarskih javnih služb:
  •         skrb za razvoj in organiziranje delovanja lokalnih javnih služb,
  •         pripravljanje in izvajanje predpisov iz delovnega področja.
  •         skrb za nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno vodo,
  •         skrb za zagotavljanje skladnosti pitne vode s predpisi,
  •         skrb za poročanje, vzpostavitev in urejanje evidenc s področja oskrbe s pitno vodo,
          sodelovanje in pomoč pri načrtovanju, organiziranju, koordiniranju in nadzoru nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, upravljanja ter obratovanja objektov in naprav,
          sodelovanje in pomoč pri organiziranju vzdrževanja komunalnih objektov in naprav v občini,
          sodelovanje in pomoč pri kadrovskih zadevah (letni razgovori, ocenjevanje zaposlenih),
          sodelovanje in pomoč pri pripravljanju izvedbenih nalog:
  •         priprava operativnih programov (zbiranja in čiščenja odpadnih vod, razvoja oskrbe z vodo, pokopališke dejavnosti, itd.),
  •         priprava letnih delovnih programov in skrb za njihovo izvajanje,
  •         priprava programa investicij in investicijskega vzdrževanja s področja gospodarskih javnih služb vodo-oskrbe in pokopališke dejavnosti, itd.,
  •         poročila s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, itd.,
  •         organiziranje, spremljanje in usmerjanje priprave investicij s področja javne infrastrukture,
  •         nadzor nad vzdrževalnimi, investicijsko-vzdrževalnimi deli in investicijami,
          Sodelovanje in pomoč pri opravljanju drugih najzahtevnejših nalog vodje režijskega obrata:
  •         zagotavljanje pogojev in skrb za delovanje režijskega obrata (opravljanje letnih razgovorov, ocenjevanje dela, ipd.)
  •         vodenje projektnih skupin in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
  •         pridobivanje zemljišč, stavbnih pravic in služnosti za potrebe izboljšav in gradenj javne infrastrukture,
  •         priprava projektnih pogojev k izvedbenim dokumentacijam pravnih in fizičnih oseb,
  •         izdajanje pogojev za priklop na javno infrastrukturo,
          opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu nadrejenih.
  telefon: ++ 386 5 39 81 221
  elektronska pošta:

  Kristina Marinič - strokovna sodelavka za investicije
  •     izvajanje postopkov javnih naročil, priprava investicij in investicijskih-vzdrževanj,
  •     vodenje oz. sodelovanje v projektnih skupinah, priprava prijav investicijskih projektov za sofinanciranje iz nepovratnih sredstev države, EU,
  •     spremljanje investicij, izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodb,
  •     opravljanje nalog s področja kmetijstva.
  telefon: ++ 386 5 39 81 226
  elektronska pošta: kristina.marinic@obcina-kanal.si

  Tanja Kogoj - računovodja NA PORODNIŠKEM DOPUSTU, nadomešča jo Lucija Lazar
  •     priprava poslovnih in finančnih planov RO, finančnih analiz za notranje in zunanje uporabnike
  •     oblikovanje cen komunalnih storitev,
  •     priprava aktov občine, gradiv za občinski svet,
         spremljanje izvajanje projektov (zahtevki, poročila)
  •     občinska blagajna.  
  telefon: ++ 386 5 39 81 228
  elektronska pošta: tanja.kogoj@obcina-kanal.si

  Petra Šuligoj – administrator ta RO in KS
  •     administracija za RO in KS,
  •     koordiniranje poslovnih stikov, sprejem  strank, sprejem vlog,
  •     obračun vodarine, kanalščine,  grobarine,
  •     evidence  in urejanje dokumentarnega gradiva z RO,
  telefon: ++ 386 5 39 81 227
  elektronska pošta: petra.suligoj@obcina-kanal.si

  Bojan Makarovič – sodelavec v režijskem obratu
  •     spremljanje stanja vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav,
  •     izvajanje terenskih ogledov in obveščanje o stanju na objektih, napravah in prevoznih sredstev,
  •     upravljanje čistilnih napravah,
  •     nabava repromateriala in evidenca o njegovi porabi.
  telefon: ++ 386 5 39 81 227

  Uroš Skrt - vzdrževalec
  •     pomoč pri popravilih ter izvajanje vzdrževalnih del na vodovodih,
  •     koordiniranje in vzdrževanje drugih komunalnih objektov v občini.
  telefon: ++ 386 5 39 81 227

  Goran Miklavc – vzdrževalec komunalnih naprav

  •     izvajanje tekočih vzdrževalnih del na vodovodih in vzdrževanje drugih komunalnih objektov v občini,
  •     menjava in odčitavanje števcev, idr.
  telefon: ++ 386 5 39 81 227

  Karlo Gabršček – vzdrževalec komunalnih naprav
  •     urejanje in čiščenje zelenic, pokopališč in grobišč ter javnih površin, vzdrževanje in čiščenje zajetij pitne vode, kontejnerskih mest, čiščenje notranje opreme in delovnih sredstev,
  •     plakatiranje, razobešanje zastav,..
  telefon: ++ 386 5 39 81 227


  Aljoša Jug – vzdrževalec komunalnih naprav
  •     urejanje in čiščenje zelenic, pokopališč in grobišč ter javnih površin, vzdrževanje in čiščenje zajetij pitne vode, kontejnerskih mest, čiščenje notranje opreme in delovnih sredstev,
  •     plakatiranje, razobešanje zastav,..
  telefon: ++ 386 5 39 81 227

  Anastazija Kodelja - čistilka
  •  čiščenje občinskih  prostorov
  •  čiščenje in urejanje okolice občinskih prostorov.
  telefon: ++ 386 5 39 81 227

  Koledar dogodkov

  maj 2021
  P T S Č P S N
       

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

        

  dne 15. junij vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • defibrilatorji
  • Evropski teden mobilnosti
  • zaposlitveni_portal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • odbojkarski klub saloit anhovo