Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Imenik zaposlenih

Imenik zaposlenih

Občinska uprava

Valentina Velišček - tajnica županje
•     tajniška dela za župana in občinski svet, koordiniranje poslovnih stikov, sprejemanje, informiranje in  usmerjanje strank, sprejem vlog,
•     dvig in odprema pošte, evidentiranje zadev, arhiv,
•     administrativno tehnična opravila pri protokolarnih dogodkih.
•     organiziranje sprejemov,  svečanih dogodkov in prireditev.
telefon: ++ 386 5 39 81 200
elektronska pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Metoda Humar - višja svetovalka za gospodarstvo in finance
•     priprava proračuna , finančnih poročil, strokovna pomoč zaposlenim pri izvrševanju proračuna
•     spremljanje izvrševanja proračuna, spremljanje in izvajanje nadzora nad izvajanjem posameznih proračunskih postavk,  pripravljanje predlogov prerazporeditev med proračunskimi postavkami ter znotraj njih,
•     pisno utemeljevanje, priprava rebalansa proračuna, sodelovanju pri pripravi zaključnega računa,
•     iskanje virov financiranja, spremljanje gospodarskega stanja in razvoja in priprava in izvajanje projektov s področja gospodarstva.
telefon: ++ 386 5 39 81 209
elektronska pošta: metoda.humar@obcina-kanal.si

Danila Mugerli - svetovalka za prostorsko - premoženjske zadeve
•     lokacijske informacije, opredeljevaje planske namembnosti, obračun komunalnega prispevka, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vodenje evidenc posegov v prostor,
•     nudenje informacij občanom za posege v prostor,
•     organizacijo priprave sprememb prostorskih aktov občine,
•     evidence občinskega premoženja in stavbnih zemljišč, reševanje premoženjskih zadev.
telefon: ++ 386 5 39 81 206
elektronska pošta: danila.mugerli@obcina-kanal.si

Klara Golja - višji referent za družbene zadeve
•  enkratne denarne pomoči, pomoč na domu, institucionalno varstvo, občinska stanovanja, organiziranje in vodenje skupine za samopomoč,
• organiziranje in spremljanje programov za preventivo in izboljšanje zdravja,
•  priprava in izvedba razpisa za  humanitar ter spremljanje  razpisov s področja drugih družbenih dejavnosti,
•  organiziranje, koordiniranje in priprava gradiv za občinski svet s področja družbenih dejavnosti
Telefon:++ 386 5 39 81 218
elektronska pošta: klara.golja@obcina-kanal.si

Marino Velušček - višji referent za komunalno infrastrukturo
•     izdajanje projektnih pogojev, soglasij za komunalno infrastrukturo, odločbe za hrup, obratovalni čas,
•     organiziranje, načrtovanje vzdrževanj, investicijskih vzdrževanj na komunalni infrastrukturi,
•     prometni režim (prometna signalizacija, parkirišča, ..),
•     organiziranje zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
telefon: ++ 386 5 39 81 204
elektronska pošta: marino.veluscek@obcina-kanal.si

Andreja Nanut - strokovna sodelavka za projekte
•     koordiniranje priprave najzahtevnejših projektov in razvojnih programov občine,  
•     vodenje izvajanja najzahtevnejših evropskih projektov in projektov sofinanciranih iz državnih sredstev,
•     izdelava investicijske dokumentacije,
•     priprava prijav na javne razpise iz EU skladov  in sofinanciranja iz  državnega proračuna.
telefon: ++ 386 5 39 81 205
elektronska pošta: andreja.nanut@obcina-kanal.si

Jurij Murovec - strokovni sodelavec za javna naročila in pripravo projektov
•     izvajanje postopkov javnih naročil,  
•     priprava projektov, spremljanje izvajanja investicij na terenu,
•     organiziranje vzdrževalnih, investicijsko vzdrževalnih del na objektih: javna razsvetljava, energetske sanacije, stanovanjski in poslovni objekti, šole, vrtci,
•     skrb za izvajanje sistema požarne varnosti  in sistema  zaščite in reševanja.
telefon: ++ 386 5 39 81 203
elektronska pošta: jurij.murovec@obcina-kanal.si

Barbra Bittner - glavni računovodja
•     priprava letnih poročil in zaključnega računa proračuna, ter premoženjske bilance občine in krajevnih skupnosti,
•     vodenje poslovnih knjig,
•     obračun plač, pogodb o delu, najemnin,
•     izvajanje plačilnega prometa, izstavljanje računov, terjatve,
telefon: ++ 386 5 39 81 207
elektronska pošta: barbra.bittner@obcina-kanal.si

Turistično informacijski center Kanal
     
Nika Testen - strokovna sodelavka v TIC-u

•     promocija občine, priprava projektov,
•     pospeševanje in spodbujanje razvoja turizma in drobnega gospodarstva,
•     turistična taksa, soglasja za prireditve,
•     predstavnik občine Kanal ob Soči v Lokalno akcijski skupini LAS Dolina Soče
•     mentorstvo javnih del za področje turizma v občini
•     razpis za programe društev na področju turizma in športa

 • Zeleni koordinator občine v Zeleni shemi slovenskega turizma.

 • telefon: ++ 386 5 39 81 215
  elektronska pošta: nika.testen@tic-kanal.si

  Lora Zimic Mugerli - sodelavka za promocijska opravila in splošne dejavnosti
  •  informiranje v TIC, koordiniranje prireditev, proslav in dogodkov ter dejavnosti društev,
  •  izvajanje družbenih zadev: programi za mladino, novorojenci, občinske štipendije, subvencionirani prevozi dijakov, delo v javno korist, študentsko delo,
  •  priprava razpisov za: sofinanciranje kulturnih društev, javna dela, druge projekte in programe,
  •  splošne zadeve: urejanje občinskega portala, tajnik SPV, administratorka za CZ
  telefon: ++ 386 5 39 81 216
  elektronska pošta: lora.zimic@tic-kanal.si

  Režijski obrat


  Vinko Medvešček - vodja režijskega obrata
  •     organiziranje izvajanja gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, plakatiranje, čiščenje javnih površin, ,…),
  •     vodenje evidenc s področja GSJ in komunalne infrastrukture,
  •     organiziranje in izvajanje vzdrževanja vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav v občini,
  •     organiziranje  in izvajanje vzdrževanja pokopališč, javnih površin,
  telefon: ++ 386 5 39 81 208
  elektronska pošta: vinko.medvescek@obcina-kanal.si

  Kristina Marinič - strokovna sodelavka za investicije
  •     izvajanje postopkov javnih naročil, priprava investicij in investicijskih-vzdrževanj,
  •     vodenje oz. sodelovanje v projektnih skupinah, priprava prijav investicijskih projektov za sofinanciranje iz nepovratnih sredstev države, EU,
  •     spremljanje investicij, izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodb,
  •     opravljanje nalog s področja kmetijstva.
  telefon: ++ 386 5 39 81 226
  elektronska pošta: kristina.marinic@obcina-kanal.si

  Tanja Kogoj - računovodja
  •     priprava poslovnih in finančnih planov RO, finančnih analiz za notranje in zunanje uporabnike
  •     oblikovanje cen komunalnih storitev,
  •     priprava aktov občine, gradiv za občinski svet,
         spremljanje izvajanje projektov (zahtevki, poročila)
  •     občinska blagajna.  
  telefon: ++ 386 5 39 81 228
  elektronska pošta: tanja.kogoj@obcina-kanal.si

  Petra Šuligoj – administrator ta RO in KS
  •     administracija za RO in KS,
  •     koordiniranje poslovnih stikov, sprejem  strank, sprejem vlog,
  •     obračun vodarine, kanalščine,  grobarine,
  •     evidence  in urejanje dokumentarnega gradiva z RO,
  telefon: ++ 386 5 39 81 227
  elektronska pošta: petra.suligoj@obcina-kanal.si

  Bojan Makarovič – sodelavec v režijskem obratu
  •     spremljanje stanja vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav,
  •     izvajanje terenskih ogledov in obveščanje o stanju na objektih, napravah in prevoznih sredstev,
  •     upravljanje čistilnih napravah,
  •     nabava repromateriala in evidenca o njegovi porabi.
  telefon: ++ 386 5 39 81 227

  Uroš Skrt - vzdrževalec
  •     pomoč pri popravilih ter izvajanje vzdrževalnih del na vodovodih,
  •     koordiniranje in vzdrževanje drugih komunalnih objektov v občini.
  telefon: ++ 386 5 39 81 227

  Goran Miklavc – vzdrževalec komunalnih naprav

  •     izvajanje tekočih vzdrževalnih del na vodovodih in vzdrževanje drugih komunalnih objektov v občini,
  •     menjava in odčitavanje števcev, idr.
  telefon: ++ 386 5 39 81 227

  Karlo Gabršček – vzdrževalec komunalnih naprav
  •     urejanje in čiščenje zelenic, pokopališč in grobišč ter javnih površin, vzdrževanje in čiščenje zajetij pitne vode, kontejnerskih mest, čiščenje notranje opreme in delovnih sredstev,
  •     plakatiranje, razobešanje zastav,..
  telefon: ++ 386 5 39 81 227

  Anastazija Kodelja - čistilka
  •  čiščenje občinskih  prostorov
  •  čiščenje in urejanje okolice občinskih prostorov.
  telefon: ++ 386 5 39 81 227