Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 13. redne seje Občinskega sveta

Datum: 05.11.2020
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0011/2020-2 Datum: 29. oktober 2020

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/2019, z dne 18. 10. 2019) sklicujem

13. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 12. novembra 2020, ob 16. uri, v večnamenski dvorani OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi zavoda za zeleni razvoj Soške doline, predlog druga obravnava.
Poročevalka: Tina Gerbec, županja (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021, predlog prva obravnava.
Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
GRADIVO:

Uvod-proračun 2021-predlog
Predlog proračuna 2021 – uvod
Odlok o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021 – predlog
Splošni del proračuna-predlog – tabela
Posebni del proračuna – predlog –tabela
Načrt razvojnih programov 2021-2024 – predlog
Obrazložitve Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021 – predlog
Kadrovski načrt 2021 – predlog
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – uvod
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – sklep z obrazložitvijo
Obrazec št. 1
- DOPOLNITEV
Obrazec št. 2
Obrazec št. 2b

3. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 in predlog sklepa aktivnosti lokalnega energetskega koncepta za leto 2020.
Poročevalec: Boštjan Mljač, Golea, Nova Gorica (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Predlogu cenika oglasnega prostora v javnem glasilu MOST. Poročevalec: Erik Panjtar, glavni urednik glasila Most (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen storitev odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči. Poročevalka: Andreja Nanut, strokovna sodelavka za projekte (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Odloku o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči, predlog druga obravnava. Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Odloku o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči, predlog druga obravnava.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

8. Kadrovske zadeve:
Imenovanje direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Poročevalec: Risto Djurić, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

9. Razprava in sklepanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

10. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.

Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županja


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
- Boštjan Mljač, Golea, Nova Gorica (k 3. točki dnevnega reda)
- Erik Panjtar, glavni urednik glasila Most (k 4. točki dnevnega reda)
- občinska uprava

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- medijiKoledar dogodkov

februar 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Ni napovedanih dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo