Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 1. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Datum: 18.01.2019
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0001/2018-1 Datum: 16. 1. 2019 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18, z dne 19. 1. 2018) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

1. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 24. januarja 2019, ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

Dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
GRADIVO: 1

2. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2019 –predlog.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o predlogu Statutarnega sklepa o razdružitvi stalnega delovnega telesa občinskega sveta v dve novi stalni delovni telesi – predlog.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2019 – predlog.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Kadrovske zadeve (imenovanje nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta ter imenovanja in soglasja k imenovanjem v svete zavodov).
Poročevalec KMVVI (gradivo bo dano na seji)


Skladno s 1. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Tina Gerbec
županjaVabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji