Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 9. redne seje Občinskega sveta

Datum: 26.02.2016
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

9. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 3. marca 2016 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnikov 2. dopisne in 8. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o podelitvi nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan ter Komisija za odlikovanja, priznanja ter vloge in pritožbe občanov (gradivo v prilogi)
INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST

2. Vprašanja, predlogi in pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.

3. Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov za leto 2016 ter devetmesečno poročilo za leto 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Strategiji za oskrbo s pitno vodo.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

5. Razprava o prevzemanju vodarne Salonit Anhovo in sklepanje o potrditvi DIIP-a ter uvrstitvi investicije v NRP 2016 – 2019.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Rebalans proračuna – Uvod sklep
Obrazložitev odlok – rebalans proračuna
Odlok-rebalans proračuna 2016 - predlog
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
NRP – tabela
Obrazložitev rebalansa proračuna 2016 – predlog
Predlog Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občina Kanal ob Soči za leto 2016
Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja premoženja
Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja s premoženjem
Obrazec št. 2b – Načrt razpolaganja s stavbo
Sklep o pooblastitvi župana za potrditev investicijske dokumentacije
Kadrovski načrt 2016 – rebalans proračuna 2016

7. Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

8. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

9. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih organizacij.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

11. Kadrovske zadeve.
Poročevalec Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

12. Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- občinska uprava

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 27. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo