Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

Net Age Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Organiziranost

ORGANIZIRANOST

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN
Bovec, Kobarid,Tolmin in Kanal ob Soči
(Medobčinska inšpekcija)

Redar Erik De Posarelli je zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v Občini Kanal ob Soči (pisarno ima v prostorih TIC-a Kanal), je dosegljiv na mobitel 031 327 673, e mail:   redar.kanal@tic-kanal.si  

Erik De Posarelli

_______________________________________________________________
Dne 28.12.2009 so župani občin Bovec, Kobarid in Tolmin objavili odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid,Tolmin in Kanal ob Soči, z sedežem v Bovcu, Trg Golobarskih žrtev 8.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči."

Medobčinska uprava pokriva naslednja področja :
-medobčinsko inšpekcijo
-medobčinsko redarstvo
-medobčinski nadzor občinskih cest


Izhodišča za organizacijo in delovanje občinske redarske službe občine  predstavljajo pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v Zakonu o občinskem redarstvu, Zakonu o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških in občinskih odlokih.
Organizacija in delovno področje redarske službe pa temelji tudi na podlagi Zakonu o občinskem redarstvu. V določbi drugega odstavka 3. člena tega zakona je opredeljeno, da občinsko redarstvo skrbi za:
-          varen in neoviran cestni promet v naseljih;
-          varnost cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
-          varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
-          varnost javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine;
-          vzdrževanje javnega reda in miru.

V Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006, ZJRM-1) je v določbi tretjega odstavka 27. člena opredeljena pristojnost občinskega redarstva za nadzor nad izvajanjem določenih določb tega zakona oziroma pristojnost za odločanje o posameznih prekrških, ki so opredeljeni v ZJRM-1.
Občinsko redarstvo lahko skladno z določbami ZJRM-1 v prekrškovnem postopku odloča o naslednjih kršitvah:
-          nedostojno vedenje (7. člen);
-          beračenje na javnem kraju (9. člen);
-          uporaba nevarnih predmetov (prvi odstavek 11. člena);
-          poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe (12. člen);
-          pisanje po objektih (13. člen);
-          vandalizem (16. člen);
-          kampiranje (18. člen)
-          uporaba živali (19. člen);
-          neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb (prvi in tretji odstavek 22. člena).

Delo redarske službe mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni red in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje; redarska služba mora v primeru zaznane kršitev ukrepati sorazmerno, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.
Gre torej za škodljiva ravnanja skupin ali posameznikov, ki se na javnem kraju nedostojno, drzno ali nasilno vedejo, ki ustvarjajo nered v gostinskih lokalih, na javnih shodih in na javnih prireditvah, ki uporabljajo nevarne predmete ali nevarne snovi, ki povzročajo hrup, ki beračijo, nedovoljeno kampirajo in prenočujejo na javnih krajih, ki ustvarjajo vandalizem, nehumano in v nasprotju s predpisi uporabljajo in vodijo živali, uničujejo državne simbole in pišejo po zgradbah. Vsa navedena škodljiva in kazniva ravnanja zmanjšujejo kakovost bivanja in gibanja na javnih površinah in v javnih prostorih. Občinska redarska služba ima pristojnosti, pooblastila in naloge, da se aktivno vključijo v proces kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru na območju občine.
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006, ZVCP-1-UPB4) so opredeljena pooblastila občinskega redarstva na področju cestnega prometa v občini.
Skladno z določbo 14. člena ZVCP občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa:
1.  izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju;
2. izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju
umirjenega prometa in območju za pešce;
3.  ugotavljajo kršitve določb 113. člena ZVCP o varstvu cest in okolja v naselju in na
občinskih cestah zunaj naselja.
Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi.
Občinski redar je oseba, ki ima poseben status, ki mu ga določa Zakon o redarstvu in ostali zakoni ter podzakonski akti, v katerem so opredeljena njegova pooblastila.
Iz vsebine pooblastil, ki so določena v Zakonu o redarstvu, Zakonu o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških in občinskih odlokih ima občinski redar status:
-          prekrškovnega organa,
-          pooblaščene uradne osebe.
Občinski redar je skladno z določbo 126. člena Kazenskega zakonika in zgoraj navedenimi predpisi, pooblaščena uradna oseba.
Posamezne oziroma konkretne naloge občinskih redarjev lahko občina opredeli tudi z občinskimi odloki. V določbi prvega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007, ZP-1-UPB4) je opredeljeno, da se lahko prekrški določijo tudi z odlokom samoupravne lokalne skupnosti.
Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila :
-         Opozorilo
-         Ustna odredba
-         Ugotavljanje istovetnosti
-         Varnostni pregled osebe
-         Zaseg predmetov
-         Zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja
Sedaj so v medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči zaposleni štirje redarji, neposredno pa jih vodi direktor Medobčinske uprave, ki je tudi prekrškovni in inšpekcijski organ:
-         Direktor Medobčinske uprave mag. Simon Leban, vodi, upravlja in organizira delo in je dosegljiv na mobitel 041 728 615, e mail:  simon.leban@bovec.si  

Medobčinski redarji:
-         Redar  Uršič Damjan zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v občini Bovec, je dosegljiv na mobitel 041 693 074, e mail:  skupna.uprava@bovec.si  
-         Redar Volarič Janko zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v občini Kobarid, je dosegljiv na mobitel 041 728 613, e mail:   redarstvo@kobarid.si  
-         Redar Bezjak Dušan, zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v občini Tolmin, je dosegljiv na mobitel 041 791 842, e mail:  dusan.bezjak@obcina.tolmin.si  

-        

Koledar dogodkov

julij 2017
P T S Č P S N
      1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      

dne 25. julij vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • ooz nggzs
  • odbojkarski klub saloit anhovo